PODYPLOMOWE STUDIA Z ZAKRESU BADAŃ

i ANALIZ ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ

organizowane przez

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

we współpracy z

Zarządem Głównym Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

pod patronatem

Małopolskiego Konserwatora Zabytków

oraz przy merytorycznym wsparciu

Generalnego Konserwatora Zabytków RP

 

 

Studia swoim zakresem obejmują ukończenie rocznego kursu teorii związanej z problematyką badań architektonicznych oraz odbycie praktyki badawczej, pod opieką wyspecjalizowanych badaczy architektury.

Dyplom i zaświadczenie o ukończonych praktykach badawczych spełniają wymagania określone  Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

dotyczącego m.in. warunków prowadzenia badań architektonicznych,

z 27 lipca 2011 (Dz.U.11.165.987),

dając tym samym możliwość wykonywania zawodu „badacza architektury”

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków artystycznych, architektów, konserwatorów, plastyków, inżynierów i konstruktorów specjalizujących się w konstrukcjach zabytkowych, historyków sztuki, archeologów oraz dla osób, których zainteresowania wiążą się z tematyką studiów.

1.KURS TEORII:

Kurs teorii obejmuje 180 godzin dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń) z przedmiotów bezpośrednio związanych z problematyką badań i analiz architektury historycznej. Zajęcia planujemy rozpocząć w pierwszym tygodniu października 2016 roku.

Kurs teorii trwa 2 semestry (semestr I: luty-lipiec, semestr II wrzesień-styczeń), w takcie których słuchacze spotykają się raz w miesiącu (czwartek i piątek od godz. 16-19.30 oraz w sobotę od godz. 9.00-18.30). Między spotkaniami, studenci mają za zadanie ugruntowanie swojej wiedzy, przekazywanej na zajęciach, ale także i przygotowywanie materiałów do następnych zajęć dydaktycznych, zgodnie z zapowiedziami prowadzących.

Po drugim semestrze odbędą się egzaminy ustne  i testowe z problematyki zagadnień wykładanych w trakcie kursu teoretycznego. Warunkiem podjęcia praktyki jest zaliczenie wszystkich egzaminów kursowych. Pytania ze wszystkich przedmiotów będą podane studentom w grudniu 2017 roku.

Zajęcia są prowadzone przez wysoko- wyspecjalizowanych ekspertów w tej dziedzinie- wykładowców i praktyków. W trakcie semestru organizujemy także ćwiczenia w formie wyjazdów studialnych na konkretne obiekty zabytkowe. W ramach platformy internetowej,  zapewniamy studentom konsultacje i literaturę pomocniczą dla przedmiotów.

Kurs teorii kończy się dyplomem Studiów Podyplomowych Politechniki Krakowskiej, z wyszczególnionymi przedmiotami, godzinami i ocenami uzyskanymi na zaliczenie tych przedmiotów. Na kurs teoretyczny mogą się zapisywać studenci, także ci którzy nie będą podejmować się zaliczenia Praktyki Badawczej.

 2.PRAKTYKA BADAWCZA

 Odbycie praktyki badawczej, pod opieką doświadczonych badaczy architektury umożliwiamy tylko tym studentom, którzy pozytywnie zaliczyli wszystkie egzaminy teoretyczne generalnie po I roku Studiów. Praktykę można będzie rozpocząć równolegle z nauką teorii, jednak jej zakończenie będzie wymagało także ukończenie proponowanego przez Studium kursu teoretycznego.

Podstawowym elementem praktyki badawczej jest bezpośredni kontakt słuchacza z badanym obiektem. Praktyka badawcza związana jest z dostępnością obiektów zabytkowych. Odbywa się ona zazwyczaj w obiektach, w których toczy się jakaś działalność inwestycyjna (np. prace zabezpieczające, prace konserwatorskie). Dlatego z góry uprzedzamy Państwa, że nie będzie możliwe zaplanowanie harmonogramu praktyk z dużym wyprzedzeniem terminu wejścia na obiekt. Sprowadza się to więc praktycznie do dyspozycyjności słuchacza w okresie przewidzianych badaniami terenowymi. Prace terenowe są zazwyczaj skomasowane do kilku intensywnych cyklów pobytów na obiekcie. Prace terenowe są prowadzone przeważnie w okresie od IV- X, w zależności od warunków pogodowych. Nie jest możliwe zaprojektowanie praktyki z wejściem do obiektów tylko w godzinach popołudniowych, ani tylko w weekendy, dlatego praktykant musi się liczyć z tym, że będziemy od niego wymagać pełnej dyspozycyjności czasu, w podanych przez badacza terminach. Terminy praktyk wpisane są w harmonogram prac badawczych prowadzących. Dlatego zarówno ustalony z badaczem termin wejścia na obiekt, jak i termin oddania opracowania końcowego musi być przestrzegany. Niedotrzymanie terminów z przyczyn nieusprawiedliwionych może skutkować przerwaniem praktyki.

Badania terenowe obejmować będę takie elementy jak inwentaryzacja, badania węzłów, analizy wątków i elementów charakterystycznych ścian, pomiary cegieł, katalogi elementów i detali architektonicznych, itp. Bardzo często w konkretnych obiektach będziecie wykonywać Państwo tylko niektóre z elementów badań, zgodnie z zakresem prac Programu Badań, zatwierdzonego u wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków.

W ramach Studiów zapewniamy państwu przeszkolenie BHP, ubezpieczenie a także opłacamy badania lekarskie związane z wydaniem zezwolenia na pracę na wysokościach.

Kierownictwo Studiów będzie starać się tak korelować zadania badawcze, aby pozwolić Państwu odbyć wymaganą praktykę, przy uwzględnieniu osobistej sytuacji życiowej, a także obowiązków wynikających z wykonywanej przez Państwa pracy. Chcemy jednak mieć pewność, że będziecie Państwo mieć świadomość o ewentualnych trudnościach związanych np. z koniecznością wykorzystywania na praktykę badawczą urlopów wypoczynkowych, lub uzyskiwaniem zgody pracodawcy na urlop bezpłatny.

Praktyki terenowe organizowane są przez cały sezon budowlany, jednak jak wykazały doświadczenia pierwszej edycji Studiów, ich natężenie przypada na drugą połowę roku, a w szczególności na okres września i października, kiedy następują podsumowania roku badawczego i sprawozdania. Możecie państwo także być proszeni o włączenie się w prace interwencyjne, które pojawiają się nagle, więc z wyprzedzeniem tylko kilkudniowym.

Oczywiście, dla osób spoza Krakowa, którzy zechcą zapisać się na nasze Studia, przewidujemy, priorytetowe rezerwacje obiektów, w których prace są planowane w jak najbardziej skomasowanym terminie.

Duża część praktyk związana jest z pracą indywidualną, którą można ustawiać indywidualnie, w zależności od własnego wolnego czasu. To prace związane z kwerendami archiwalnymi, ale też rozrysy inwentaryzacji, rozwinięcia ścian, rozwarstwienia ścian, rekonstrukcje teoretyczne czy graficzne opracowania dokumentacji. Prace te wymagać będą kilkukrotnych konsultacji w postaci spotkań, połączonych z prezentacją etapów opracowań na sali w budynku uczelni. Kierownictwo Studium postara się tak dobrać terminy konsultacji, aby nie kolidowały z Państwa obowiązkami zawodowymi.

Obowiązuje Państwa co najmniej półroczny okres zaangażowania się w zadania związane z praktyką badawczą (zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa) i zakładamy, że uda się go zrealizować w ciągu planowanych 2 sezonów badawczych. Ukończenie praktyki badawczej nastąpi zaraz po wykonaniu merytorycznych i czasowych założeń Programu Praktyk przez studenta, więc  może to także nastąpić w okresie krótszym niż dwuletni. Wszystkie elementy wykonywanej przez Państwa praktyki badawczej będą rejestrowane w Dzienniczku Praktyk /ilość godzin, opis prac, termin i lokalizacja badań/ i potwierdzane podpisem opiekującego się tematem badacza.

Praktykę kończy indywidualna prezentacja rezultatów przeprowadzonych prac badawczych słuchaczy, składana przed Komisją Badaczy Studium, która także wysłucha opinii badaczy prowadzących dane praktyki. Komisja  może zadawać praktykantowi pytania wyjaśniające dotyczące obranej metodologii badań oraz uwarunkowań przeprowadzonych analiz i rekonstrukcji badanych obiektów. Przedkładany także będzie Dzienniczek Praktyk, dokumentujący wypracowaną ilość godzin. Po pozytywnej ocenie, na wniosek Komisji, dostaniecie Państwo zaświadczenie podpisane przez opiekującego się Wami badacza, oraz członków Komisji zatwierdzającej praktykę. Dzienniczki Praktyk, w których będą zarejestrowane wszystkie wykonane przez Was prace będą Wam zwrócone.

OPŁATA ZA STUDIA:

 Opłata za Studia wynosi: 6.000 zł za 1 rok teorii oraz 6.000 zł za praktyki badawcze.

 

CHĘTNYCH

ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

MAILOWO NA STRONIE

LUB OSOBIŚCIE

W SEKRETARIACIE STUDIÓW