FAQ

Jak długo trwają Studia i kiedy będą odbywać się zajęcia?

Studia trwają 3 lata . Rok pierwszy, to zdobywanie teorii potrzebnej do realizacji badań,  drugi etap zakłada odbycie praktyki zawodowej.
 
Zajęcia w trakcie Semestru odbywać się będą  raz w miesiącu, przez 3 dni (czwartek, piątek, sobota). Rozkład zajęć umożliwiać będzie uczestnictwo w nich osobom pracującym, gdyż w czwartki i piątki, zajęcia rozpoczynać się będą dopiero od godziny 16.00.
 
Semestr pierwszy, pierwszego roku Studiów rozpoczyna się w marcu  (5 miesięcy). Semestr drugi zaczyna się we wrześniu , z miesięczną przerwą wakacyjną w sierpniu. (5 miesięcy). Semestr trzeci studenci rozpoczynają, po zdanym egzaminie podsumowującym część teoretyczną. Semestr czwarty piąty i szósty zakończysię oddaniem i obroną pracy końcowej będącym opracowaniem zawierającym badania architektoniczne wyznaczonego obiektu.
 
Studia zakładają także intensywną pracę w domu związaną z przygotowywaniem się do wyznaczonych zadań na zajęciach.
 
Warunkiem dopuszczenia studenta do zajęć praktycznych, rozpoczynających się w roku drugim trwania Studiów jest obecność na wszystkich zajęciach i zdanie egzaminów z teorii, pod koniec roku pierwszego. Egzaminy teoretyczne jak i obrony prac prezentujące przeprowadzone badania architektoniczne wybranych obiektów będą odbywać się po zakonczeniu części praktycznej

Jakie planujemy formy prowadzenia zajęć?

Ze względu na specyfikę Studiów planujemy ograniczenie liczby studentów do 22 osób.
 
Rok pierwszy zakłada głównie zajęcia na sali prowadzone systemem wykładowym i seminaryjnym.
 
 Praktyki planowane są na sali i w terenie (na badanych obiektach) w systemie korektowym.

Kto może zapisać się na nasze Studia?

Możliwość wykonywania badań regulują Ustawy prawne i Rozporządzenia Ministra.
 
§ 25
Badania architektoniczne może prowadzić osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku architektura lub
2) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku, w ramach którego zaliczyła przedmiot obejmujący treścią kształcenia prowadzenie badań architektonicznych, w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, lub
3) ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzenia badań architektonicznych
- oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wykonywania tych badań.
 
/Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.,
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych/
 
Ukończenie naszego Studium umożliwia uzyskanie uprawnień wszystkim absolwentom studiów wyższych, żywo zainteresowanym problematyką badań architektonicznych.

Dlaczego musimy poszerzyć swoją wiedzę chcąc podjąć się opracowania badań architektonicznych danego obiektu?

Żadna z wyższych uczelni w Polsce nie przygotowuje w pełni studentów do wykonywania badań architektonicznych. Programy kursowe Akademii Sztuk Pięknych przygotowują swych studentów koncentrując się głównie na programach konserwacji zabytków ruchomych i detalu wystroju budynków, Wydziały Architektury, realizują głównie kursy projektowania konserwatorskiego, Wydziały Archeologii, przygotowują studentów do prac związanych zasadniczo z pracami archeologicznymi, Wydziały Konserwacji, bardziej zajmują się technikami konserwatorskimi, mniej analizując architektoniczną strukturę układów obiektu a Wydziały Historii Sztuki, koncentrują się na analizach historycznych przemiany danej formy czy detalu, bez np. znajomości zasad inwentaryzacji.
 
Dlatego nasze Podyplomowe Studium stworzy podstawę dla uzupełnienia swojej wiedzy dyplomantom ze wszystkich specjalności, dla potrzeb umiejętności właściwego przeprowadzenia badań architektonicznych. Dodatkowo uczestnicy Studium będą mogli zaznajomić się z wysoko wyspecjalizowanymi, współczesnymi technikami i technologiami wspomagającymi badania, które zazwyczaj zleca się dodatkowo.
Żadna z wyższych uczelni nie daje możliwości praktycznego przećwiczenia wszystkich elementów stosowanych przy prowadzeniu badań architektonicznych. Studium zabezpiecza możliwość praktycznego prowadzenia badań wybranego obiektu, pod okiem doświadczonych badaczy.

Co to są badania architektoniczne?

Według obowiązującej w Polsce Ustawy, badania architektoniczne to:
 
„Są to działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń.“
/Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art.3 pkt.10/
 
-Praktycznie polegają one na:
umożliwieniu rozwarstwienia chronologicznego struktury danego obiektu, ustaleniu technik i materiałów budowlanych zastosowanych w ramach poszczególnych faz jego budowy a także przemian jego formy architektonicznej w trakcie kolejnego okresu eksploatacji. Badania mają na celu umożliwienie dokonania na podstawie przeprowadzonych rozwarstwień, rzetelnego wartościowania substancji zabytkowej i wyznaczenia priorytetów natury konserwatorskiej. Badania takie przeprowadza się na wszystkich obiektach wpisanych do rejestru zabytków, przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności projektowych, związanych z adaptacją obiektu a następnie także w trakcie prowadzonej inwestycji w zabytku, jeśli pojawią się nowe okoliczności. Rozwiązanie takie stosuje się zwłaszcza w przypadku zabytku, którego odległa chronologia może wskazywać na jego powstanie przynajmniej w dwóch fazach budowlanych.

Co daje nam ukończenie tych Studiów?

Dyplom ukończenia Studiów jest podstawą do wydania zgody przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na podejmowanie prac związanych z badaniami architektonicznymi obiektów zabytkowych, /zgodnie z Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r
 
Osiągnięcie takiej specjalizacji da możliwość podjęcia zleceń, które czekają na realizację nawet i po kilkanaście miesięcy. W chwili obecnej w skali całego kraju liczba specjalistów ds. badań architektonicznych jest bardzo mała, niewspółmierna do potrzeb (przykładowo, w Małopolsce zaledwie ok. 6 osób a w innych województwach jest jeszcze gorzej).

Jakie są kryteria naboru dla kandydatów?

Preferowani będą kandydaci, którzy mieli już do czynienia z problematyką badań architektonicznych, choćby w ograniczonym zakresie. Kolejnym kryterium będzie kolejność zgłoszenia. Ze względu na komfort zajęć i ograniczenia dostępności obiektów do badań, ustalono limit miejsc do 22 osób. Osoby, które nie dostały się w danym roku na listę, mogą skorzystać z nowej rekrutacji, która odbędzie się na tych samych zasadach w roku następnym. Zyskają przy tym punkt preferencyjny.

Jaki jest program zajęć?

Szczegółowy program zajęć będzie dostępny po zalogowaniu indywidualnym loginem i kodem dostępu, przydzielonym osobom, które dostały się na Studium. Zalogowanie umożliwi studentom wejście na drugi poziom Strony Studiów, na której będą umieszczone wszystkie informacje i dodatkowe materiały dydaktyczne, potrzebne w trakcie zajęć. Program zajęć ustawiony jest tak aby zaliczyć egzamin z teorii dotyczących badań architektonicznych i przygotować studenta do części praktycznej. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wyspecjalizowanych praktyków, zajmujących się zagadnieniami wykorzystywanymi do prowadzenia badań architektonicznych. Gwarantujemy zatrudnienie najlepszych specjalistów (archeologów, architektów, inżynierów, konserwatorów dzieł sztuki, historyków sztuki i innych), znanych ze swej pasji do wykonywanego zawodu, z wieloletniego doświadczenia zawodowego i umiejętności przekazywania swojej wiedzy. Zajęcia w trakcie drugiego roku Studiów będą prowadzili specjaliści ds badań architektonicznych- praktycy wykonujący takie badania w Polsce i za granicą.

Jak i do kiedy należy składać podania aplikacyjne na Studia?

Formularz podania dostępny jest na stronie Studiów i można go wypełniać i wysyłać „on-line“. Składający podanie kandydat otrzyma drogą mailową potwierdzenie o jego złożeniu.
 
Formularz można także dostać do wypełnienia w siedzibie Sekretariatu Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie, w pokoju 107.
 
Wypełniony formularz składamy w Sekretariacie Instytutu lub w Sekretariacie Studiów, który mieści się w tym samym budynku, w pokoju 300A.
 
Termin składania Formularzy (zostanie podany na stronie głównej)
 
Komisja kwalifikacyjna  dokona selekcji kandydatów. Lista zakwalifikowanych osób ogłoszona będzie na stronie internetowej. Zakwalifikowane osoby zostaną niezwłocznie powiadomione o pozytywnym rozpatrzenia podania mailem lub telefonicznie.
Zakwalifikowane osoby obowiązywać będzie niezwłoczna wpłata opłaty za pierwszy rok. Niewpłacenie zadeklarowanej opłaty powoduje stratę miejsca, na które wchodzi następna osoba z listy oczekującej. Wpłaty należy dokonać na konto, podane w formularzu.
Oprócz dowodu odcinka wpłaty studenci składają osobiście lub za pośrednictwem poczty do Sekretariatu następujące dokumenty:
  • odpis dokumentu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • 2 zdjęcia
 
Wpłata drugiej raty za Studium odbędzie się po zaliczeniu egzaminu z części teoretycznej 

Jakie są koszty Studiów?

Koszt pierwszego roku Studiów wynosi6000 zł i jest wpłacany jednorazowo, zaraz po zakwalifikowaniu się na listę uczestników.
 
Koszt drugiego roku Studiów wynosi6000 zł i jest wpłacany jednorazowo, zaraz po zdaniu egzaminu końcowego z części teoretycznej (po 2 semestrze).
 
W wyjątkowych przypadkach, można się starać o rozłożenie opłaty na dodatkowe raty.