Skład Rady Programowej i Program ramowy studiów

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych*

Liczba godzin zajęć praktycznych

**

Liczba punktów ECTS

1

Wybrane aspekty historii architektury i urbanistyki.

42

-

6pkt

2

Historia detalu architektonicznego.

4

2

6pkt

3

Wybrane aspekty historii materiałów technik i technologii stosowanych w budownictwie.

6

6

6pkt

4

Badania archeologiczne.

8

2

4pkt

5

Badania geofizyczne.

2

2

2pkt

6

Badania laboratoryjne.

2

2

2pkt

7

Badania stosowane w założeniach ogrodowych i parkowych, badania dendrologiczne.

6

-

2pkt

8

Badania naukowo-historyczne.

4

-

2pkt

9

Badania analityczne formy.

8

2

6pkt

10

Badania analityczne funkcji.

10

6

4pkt

11

Badania strukturalne konstrukcji murowanych.

24

12

6pkt

12

Badania strukturalne konstrukcji drewnianych.

6

4

6pkt

13

Techniki kowalskie i ślusarskie w budynkach zabytkowych.

2

2

2pkt

14

Prawne i etyczne aspekty badań architektonicznych.

8

-

2pkt

15

Badania stratygraficzne.

4

4

4pkt

Razem

136

44

60pkt

A. Ideowe i naukowe podstawy badań architektonicznych

 1. Cele i zadania badań architektonicznych
 2. Wybrane aspekty prawne ochrony zabytków
 3. Badania architektoniczne a obowiązujące w Polsce przepisy prawne (KPA, KPC)
 4. Filozofia badań architektonicznych, etyka w postępowaniu
 5. Zasady korzystania z dokumentacji i materiałów badawczych innych dyscyplin. Zasady współpracy interdyscyplinarnej
 6. Wybrane zagadnienia historii i teorii ochrony oraz konserwacji zabytków
 7. Współczesne koncepcje dziedzictwa w międzynarodowych konwencjach a badania architektoniczne
 8. Prezentacja i interpretacja badań architektonicznych
 9. Prawo dostępu społeczeństwa do rezultatów badań
 10. Wzajemne relacje między badaczami a właścicielami i zarządcami obiektów zabytkowych

 

B. Zagadnienia historyczne niezbędne do prowadzenia badań architektonicznych

 1. Repetytorium z wiadomości o stylach
 2. Architektura polska w układzie typologicznym, z uwzględnieniem różnorodności związanych z położeniem geograficznym
 • budynki rezydencjonalne
 • murowane domy mieszkalne
 • budynki architektury drewnianej
 • obiekty municypalne
 • dziedzictwo architektury technicznej, poprzemysłowej i fabrycznej
 • obiekty architektury militaris
 • obiekty architektury sakralnej drewnianej i murowanej
 • Przemiany układów funkcjonalno – przestrzennych architektury polskiej w rozwoju historycznym:
            a/ budynki rezydencjonalne
            b/ murowane domy mieszkalne
            c/ budynki architektury drewnianej
            d/obiekty municypalne
            e/dziedzictwo architektury technicznej, poprzemysłowej i fabrycznej
            f/ obiekty architektury militaris
           h/ obiekty architektury sakralnej drewnianej i murowanej
 

4. Wybrane zagadnienia badań nad urbanistyką miast historycznych

5. Rozpoznanie elementów badanego obiektu pod kątem rozwoju historycznego form:

 • elementy architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju
 • historyczne materiały i techniki budowlane
 • historyczne konstrukcje budowlane i techniki rzemieślnicze
 

C. Metody badań architektonicznych

1. Metody badawcze interdyscyplinarne wiążące się z badaniami architektonicznymi:

 • badania naukowo-historyczne
 • badania stratygraficzne historycznego wystroju malarskiego
 • laboratoryjne badania składu zapraw oraz wypraw budowlanych
 • badania dendrologiczne przy pracach badawczych dotyczących
 • badania dendrochronologiczne elementów drewnianych
 • zespołów parkowo-pałacowych
 • zespół badań archeologicznych
 • badania lotnicze
 • badania georadarowe SIR
 • badania elektrooporowe
 • badania inwazyjne i nieinwazyjne – inne

2. Analityczne badania formy:

 • analiza układu przestrzennego
 • analiza wymiarów i proporcji
 • analiza koncepcji przestrzennej i płaszczyznowej
 • analiza wystroju i wyposażenia architektonicznego

3. Analityczne badania funkcji:

 • analiza układu pomieszczeń
 • analiza przeznaczenie pomieszczeń i elementów obiektu
 • specyfika badań zabytków obronnych

4. Badania strukturalne konstrukcji wraz ze sztuką i techniką budowlaną:

 • badania pomiarowe cegieł
 • badania układów cegieł i ich klasyfikacja
 • badania sposobu obróbki spoin muru
 • badania zapraw, narzutów i wypraw tynkarskich
 • badania wątków muru kamiennego
 • badania techniki obróbki kamieniarki
 • badania relacji sąsiadujących ze sobą elementów budynku /węzłów badawczych
 • badania analityczne profilowań elementów wyposażenia architektonicznego
 • badania techniki płaszczowania
 • badania struktury wnętrza muru
 • badania techniki połączeń elementów kamiennych
 • badania układów ciesielskich więźby
 • badania techniki obróbki elementów drewnianych
 • badania połączeń ciesielskich i stolarskich
 • badania techniki wykonania i łączenia i osadzania elementów kowalskich i ślusarskich
 • badania drobnych przedmiotów kultury materialnej lub ich części odnalezionych w trakcie badań

 

D. Zasady związane z przygotowaniami do sporządzania dokumentacji dla badań architektonicznych

1. Materiały wyjściowe niezbędne do prowadzenia badan:

 • Studium naukowo-historyczne
 • Inwentaryzacje konserwatorska
 • Sprawozdanie z badań stratygraficznych na obecność polichromii
 • Ekspertyza konstrukcyjna
 • Zestawienie elementów zabytkowych
 • Dokumentacja z badań archeologicznych

2. Zasady ustawienia Program badań architektonicznych

3. Prace prowadzone do realizacji przyjętego Programu badań architektonicznych –charakterystyka prac:

 • Prace przygotowawcze
 • Prace terenowe
 • Prace analityczne
 • Prace redakcyjne

 

E. Zasady sporządzania Dokumentacji z badań architektonicznych:

1. Układ merytoryczny

 • rozwarstwienie względne
 • rekonstrukcje faz budowy , chronologia bezwzględna
 • wnioski z badań – postulaty konserwatorskie i wnioski do projektów

2. Układ formalny

 • część tekstowa
 • część rysunkowa
 • część fotograficzna

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ

STUDIÓW BADAŃ I ANALIZ ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ

 

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka -Przewodniczący Rady. Architekt, znany twórca wielu realizacji konserwatorskich, w Polsce, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, rzeczoznawca Ministra Kultury.

Dr  hab inż. arch. Jolanta Sroczyńska prof PK współkierownik studiów, architekt, pracuje w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK, Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, specjalista ds. teorii konserwacji zabytków, aktywny członek wielu międzynarodowych forów konserwatorskich.

Jacek Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dr hab. Monika Bogdanowska – Konserwator dzieł sztuki, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, członek prezydium PKN ICOMOS, członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, autorka wielu publikacji naukowych poświęconych ochronie zabytków.

Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Węcławowicz - architekt, historyk sztuki, znawca architektury i sztuki wieków średnich. Członek Komisji Historii Sztuki PAU i Sekcji Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN,Członek SKOZK , Rzeczoznawca Ministra Kultury ds. opieki nad zabytkami.

Prof. dr hab. Ireneusz Płuska – konserwator dzieł sztuki, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby oraz Pracowni Konserwacji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki. Wieloletni ekspert i rzeczoznawca Ministra Kultury.

Prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec -profesor nadzwyczajny na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof.dr hab.Zbigniew Pianowski archeolog, autor wielu badań archeologicznych i ich opracowań naukowych, zwłaszcza z okresu średniowiecza, wieloletni badacz Wawelu, obecnie profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr inż. arch. Marek Łukacz – architekt były pracownik Instytutu Historii Architektury i konserwacji Zabytków WA PK, kierownik Pracowni konserwatorsko-Badawczej MPB Kraków, następnie w pracowni Badań Architektonicznych PKZ Kraków, obecnie szef Pracowni ds. Badań Architektonicznych Marek Łukacz, wybitny znawca w tej  tematyce, rzeczoznawca SKZ wieloletni rzeczoznawca ministerialny, autor licznych opracowań badawczych i studialnych obiektów zabytkowych w Polsce i za granicą.

Dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł  prof PK– architekt, pracownik Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK wieloletni Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, znawca problematyki ochrony budownictwa poprzemysłowego oraz historii rozwoju działań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków architektury i organizacji prac konserwatorskich.

Dr hab. Klaudia Stala prof PK Kierownik Studium Dyrektor Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Dr Beata Kwiatkowska-Kopka